USŁUGI OPIEKUŃCZE

drukWersja do druku

Usługi opiekuńcze na terenie gminy Długosiodło realizowane są przez:

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
ul. 3 Maja 24
07-200 Wyszków

O pomoc w formie usług należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc w formie usług przysługuje:

 • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób
 • osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Podczas wywiadu określa się: rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług oraz okres, przez który mają być świadczone, wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz  możliwość ich realizacji.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,
 • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,
 • towarzyszenie klientom w trakcie spacerów lub w drodze do urzędów, instytucji i placówek usługowych, stosownie do potrzeb podopiecznych,
 • opłaty świadczeń i załatwianie spraw urzędowych, pobieranie odpłatności za usługi.

Opłaty za usługi opiekuńcze uzależnione są od:

 • dochodu netto przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest dochód tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie, osób starszych wymagających takiej formy pomocy.

Zadaniem usług jest dbanie o całokształt spraw bytowych w/w osób we własnym środowisku. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznych,
  • interwencje i pomoc w życiu rodzinnym (pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne i terapeutyczne),
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i przekwalifikowania,
  • pomoc w gospodarowaniu zasobami finansowymi
 2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i badań diagnostycznych,
  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych
 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcjonowania organizmu
 4. pomoc mieszkaniowa
  • w ewentualnym uzyskaniu mieszkania i wnoszeniu opłat,
  • w organizacji drobnych remontów i likwidacji barier architektonicznych,
  • kształtowanie właściwych relacji ze środowiskiem

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem