Zespół Interdyscyplinarny w Długosiodle

drukWersja do druku

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych.
Podejmowanych jest szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy.

Od miesiąca maja 2011 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle działa Zespół Interdyscyplinarny w Długosiodle, którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu innych.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm. oraz z 2023 r. poz. 289 i 535)

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w  środowisku lokalnym,
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
 8. przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa a art. 9c ust. 5a,
 9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

 • ofiary przemocy w rodzinie;
 • sprawcy przemocy;
 • świadkowie przemocy w rodzinie;
 • przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.
 • sądu

Grupy Diagnostyczno-Pomocowe GDP

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe GDP w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań należy do Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej ma na celu dokonanie diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

 1. Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 2. Funkcjonariusz Policji.

Skład grupy diagnostyczno-pomocowej może zostać poszerzony na wniosek w/w o osób.

W ich skład mogą wówczas wchodzić:

 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • asystent rodziny,
 • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego,
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny,
 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pedagog, psycholog, terapeuta,
 • zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy.

Zadania Grup Diagnostyczno – Pomocowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 1. Dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty” oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.
 2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia i zdrowia.
 3. Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność.
 4. Występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.
 5. Występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.
 6. Monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
 7. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.
 8. Dokumentowanie podejmowanych działań stanowiących podstawę do uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
 9. Informowanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 10. Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno - pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.
 11. Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno - pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

Pomoc instytucjonalna

 • Zespół Interdyscyplinarny w Długosiodle
  ul. Adama Mickiewicza 15
  tel. 29 64 23 668,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Adama Mickiewicza 15
  tel. 29 64 23 668, gops@dlugosiodlo.pl

 • Posterunek Policji w Długosiodle
  ul. Tadeusza Kościuszki 2
  tel. 47 70 46 310
  tel. 47 70 46 311

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Tadeusza Kościuszki 2
  tel. 29 64 23 652

W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia dzwoń:

 • POLICJA 997
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • TELEFON ALARMOWY 112

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINI „NIEBIESKA LINIA” 0801 120 002

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło, tel. 29 64-23-673. Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonim

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem