Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

drukWersja do druku

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych. Podejmowanych jest szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy. Chcemy, by w naszej gminie było spokojne, byśmy wszyscy, jako mieszkańcy, czuli się bezpiecznie.

Od maja 2011 r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu w szczególności dzieci.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ). Wraz z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2010r. nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy.

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

 • ofiary przemocy w rodzinie;
 • sprawcy przemocy;
 • świadkowie przemocy w rodzinie;
 • przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Tel kont. 29 74 12 158

Kontakt w dni pracy:
poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek od 8.00 do 16.00
środa od 8.00 do 17.00
czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00

Pomoc instytucjonalna

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  ul. Adama Mickiewicza 15
  tel. 29 64 23 670,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Adama Mickiewicza 15
  tel. 29 64 23 668,
  gops@dlugosiodlo.pl
 • Posterunek Policji w Długosiodle
  ul. Tadeusza Kościuszki 2
  tel. 47 70 46 310
  tel. 47 70 46 311
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Tadeusza Kościuszki 2
  tel. 29 64 23 652

W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia dzwoń:

 • POLICJA 997
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • TELEFON ALARMOWY 112

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 0801 120 002

Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w danej rodzinie. Istotnym elementem działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest praca grup roboczych, opracowujących i realizujących indywidualny plan pomocy dla rodziny, w której występuje przemoc. Skład grupy roboczej tworzą powołani przez Przewodniczącego Zespołu pracownicy poszczególnych instytucji, którzy są, lub mogą być zaangażowani w rozwiązywanie problemu przemocy w danej rodzinie. Częstotliwość spotkań grup jest indywidualnie dostosowana do potrzeb bieżącej sytuacji w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu następuje w wyniku reakcji na:

 1. Prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny.
 2. Prośbę dziecka.
 3. Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.
 4. Informacje uzyskane z placówek oświatowych.
 5. Informacje uzyskane od innych służb (pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych, służby zdrowia).

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło, tel. 29 64-23-673. Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem