Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle

drukWersja do druku

Głównym zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemu alkoholowego przy Urzędzie Gminy Długosiodło jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób uzależnionych.

Skład Komisji:

 • Ewa Karczewska – przewodniczący
 • Katarzyna Piórkowska – z-ca przewodniczącego
 • Ewa Krysiak – członek
 • Łukasz Reising – członek

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Urząd Gminy Długosiodło;
ul. T. Kościuszki 2;
07-210 Długosiodło;
tel. 29 64-23-650

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań komisji należy m. in.:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Długosiodło związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
 • podejmowanie czynności do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, bez zgody, a nawet woli tej osoby, poprzez:
  1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
  2. przyjmowanie przez Komisję zawiadomień jednostek policji, zakładów opieki zdrowotnej i innych właściwych placówek o przypadkach uzasadniających, wobec doprowadzonych tam osób nietrzeźwych, wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  3. kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju placówki zakładu leczniczego,
  4. składanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu.
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Długosiodło.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy (sekretariat Urzędu Gminy Długosiodło).

Pobierz: wniosek do GKRPA.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem