GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=7

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 13:48

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze na terenie gminy Długosiodło realizowane są przez:

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
ul. 3 Maja 24
07-200 Wyszków

O pomoc w formie usług należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc w formie usług przysługuje:

Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Podczas wywiadu określa się: rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług oraz okres, przez który mają być świadczone, wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz  możliwość ich realizacji.

Usługi opiekuńcze obejmują:

Opłaty za usługi opiekuńcze uzależnione są od:


SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie, osób starszych wymagających takiej formy pomocy.

Zadaniem usług jest dbanie o całokształt spraw bytowych w/w osób we własnym środowisku. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności:

  1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia
  3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcjonowania organizmu
  4. pomoc mieszkaniowa