Polityka prywatności

drukWersja do druku

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych)

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło
e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

którego reprezentantem jest Kierownik (dalej „My”, albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez Administratora Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe opublikowane są na stronie www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań publicznych Administratora. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie poniższych przepisów prawa jest obowiązkowe:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawa z dnia ustawa z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe również w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • organizacji konkursów, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacji zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Urzędu bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do obsługi Pani/Pana sprawy. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Pana sprawy.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczania korespondencji,
  • świadczenia usług archiwizacyjnych,
  • obsługi hostingowej,
  • płatnicze.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji konkursów w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania konkursu i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem