RODZINY WSPIERAJĄCE

drukWersja do druku

Zostań Rodziną Wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możecie Państwo podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają przepisy art. 29, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2022.447 t.j.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Art. 29. wspieranie rodziny

 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
 2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art. 30. ustanowienie rodziny wpierającej

 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które:
  1. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  2. nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

  Art. 30 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2140) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2023 r.

Art. 31 . umowa z rodziną wspierającą

 1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.
 2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.

Rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do kontaktu:

Szczegółowe informacje pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle
ul. Adama Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło, pokój nr 132, tel. (29) 642 36 73 wew. 201

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem