RODZINY WSPIERAJĄCE

drukWersja do druku

Zostań Rodziną Wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możecie Państwo podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają przepisy art. 29, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Art. 29. wspieranie rodziny

 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
 2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art. 30. Ustanowienie rodziny wpierającej

 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art. 31. Umowa z rodziną wspierającą

 1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 w/w ustawy

Rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do kontaktu:

Szczegółowe informacje pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle
ul. Adama Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło, pokój nr 132, tel. (29) 642 36 73 wew. 201

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem