ASYSTENT RODZINY

drukWersja do druku

Rodzina, mimo współczesnych zmian w społeczeństwie, nadal jest podstawową grupą społeczną. Funkcjonuje jako zintegrowana jednostka,która spełnia funkcję wychowawczą. Składają się na to warunki ekonomiczne, kulturalne, społeczne oraz więzi pomiędzy jej członkami.

W wypełnianiu tych ról rodzinę wspierają różne instytucje pomocowe (oświatowe, zdrowotne, społeczne). Gdy jednak zachodzi trudność w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistycznego, jakim jest usługa Asystenta rodziny.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle. Podstawą pracy asystenta rodziny jest obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższy akt prawny jasno precyzuje obowiązki i uprawnienia Asystenta rodziny, który ma służyć pomocą rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.

ZAKRES I OBSZAR DZIAŁANIA

Asystent rodziny jest osobą pracującą w rodzinie, z rodziną i na jej rzecz. Towarzyszy i wspiera ale nie wyręcza, a motywuje do poprawy warunków życiowych, głównie dla dobra i bezpieczeństwa dzieci. Asystent pracuje w rodzinach, w których są dzieci i w tych, których potomstwo przebywa w pieczy zastępczej. Pracuje wówczas z rodzicami nad umożliwieniem powrotu do domu rodzinnego. Działania podejmowane przez Asystenta rodziny z rodziną opierają się na współpracy i za zgodą stron.

Do głównych zadań Asystenta rodziny należy udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, psychologicznych,wychowawczych oraz wspieranie aktywności społecznej rodziny,motywowanie do poszukiwania i utrzymania pracy.

Asystent rodziny współpracuje również z innymi instytucjami, aby móc w kompleksowy sposób wspomóc rodziny. Wraz z rodzinami opracowuje plan pracy i wspólnie ukierunkowują działania aby zrealizować założone cele.

Zakres zadań Asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami i bezpośrednią pracę z dziećmi działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny organizację własnego warsztatu pracy.

Szczegółowe zadania Asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców,mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Praca Asystenta rodziny w wielu rodzinach jest niezbędna. Prowadzona jest profesjonalnie. Osoby, które pracują w tym zakresie, posiadają wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna) i stale się dokształcają w różnych dziedzinach.

Szczegółowe informacje pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle
ul. Adama Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło, pokój nr 123, tel. (29) 642 36 73 wew. 201

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem