Zadania realizowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

drukWersja do druku

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r.  wynosi 46 125,00 zł.

Od 10 lutego 2023 roku z Programu mogą skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

 1. 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 2. 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Programu - Moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz Moduł II „Moduł dla osób dorosłych”.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 szacuje się na kwotę 125 000,00 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Edycja 2022

Nabór zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Długosiodło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle ogłasza nabór do Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);
 • korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;
 • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców gminy Długosiodło legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami:

 1. Kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 2. Ankietą potrzeb
 3. Klauzulą informacyjną zgodnie z zał. 13 do Programu
 4. Klauzulą informacyjną zgodnie z zał. 14 do Programu

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 25 lutego 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, pok.132 osobiście w godzinach urzędowania drogą pocztową na adres Ośrodka

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 4 osób niepełnosprawnych w tym:

 • 3 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, oraz
 • 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 29 642 36 67 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Do pobrania: Załączniki - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Długosiodło przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 70.176,00 zł stanowi 100% wartości Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, realizacji pasji, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim zapobieganiu odizolowania i poczucia osamotnienia. Zgodnie z założeniami zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, działając w imieniu Gminy Długosiodło przyznał usługi asystencji osobistej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 czterem osobom z niepełnosprawnością zamieszkującym na terenie naszej gminy. Usługi będą świadczone w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r. przez zatrudnionych na umowę zlecenie trzech asystentów, według potrzeb Uczestnika Programu, nie więcej niż 440 godzin dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nie więcej niż 330 godzin dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach Programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle lub na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2023

Informujemy, że Gmina Długosiodło po raz drugi przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizacją Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle z siedzibą przy ul. Adama. Mickiewicza 15. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 70.830,33 zł stanowi 100% wartości Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także na prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia. Zgodnie z założeniami zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.

Usługami asystenta osobistego zostanie objęte 4 osoby (nie więcej niż 475 godzin rocznie dla osoby), w tym 3 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i jedna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (nie więcej niż 300 godzin rocznie).

WAŻNE - uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
  lub
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, ze osoba wskazana  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle lub https://www.gov.pl/attachment/79bb13f3-aaf6-471f-996f-3ebe89120cf5

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2023

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem