GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=45

Czas wydruku: 2024-07-19 godz: 04:18

Zadania realizowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle jest realizatorem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2024 r. wynosi 42 375,00 zł.

Z programu mogą skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

 1. 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 2. 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Programu - Moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz Moduł II „Moduł dla osób dorosłych”.

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”

Kwota dofinansowania: 10755,75 zł.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W ramach Programu Gmina Długosiodło otrzymała środki finansowe w wysokości 10.755,75 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

Realizacja Programu została sfinansowana ze środków Fundusz Pracy.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

W dniu 23 sierpnia 2023 r. została opublikowana w Monitorze Polskim Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, który wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2024 roku.

Wskazany program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672).

Sam program będzie realizowany w latach 2024–2028, obejmując wszystkie województwa. Program ma charakter modułowy, a w jego skład wchodzą trzy moduły. Każdy z modułów kierowany jest do nieco innej grupy docelowej.

Pierwsze dwa mają na celi zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach w/w modułów program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1. posiłek;
 2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
 3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem ostatniego z modułów jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Do pobrania:

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r.  wynosi 46 125,00 zł.

Od 10 lutego 2023 roku z Programu mogą skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

 1. 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 2. 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Programu - Moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz Moduł II „Moduł dla osób dorosłych”.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 szacuje się na kwotę 125 000,00 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Edycja 2022

Nabór zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Długosiodło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle ogłasza nabór do Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców gminy Długosiodło legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami:

 1. Kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 2. Ankietą potrzeb
 3. Klauzulą informacyjną zgodnie z zał. 13 do Programu
 4. Klauzulą informacyjną zgodnie z zał. 14 do Programu

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 25 lutego 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, pok.132 osobiście w godzinach urzędowania drogą pocztową na adres Ośrodka

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 4 osób niepełnosprawnych w tym:

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 29 642 36 67 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

Do pobrania: Załączniki - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Długosiodło przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 70.176,00 zł stanowi 100% wartości Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, realizacji pasji, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim zapobieganiu odizolowania i poczucia osamotnienia. Zgodnie z założeniami zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, działając w imieniu Gminy Długosiodło przyznał usługi asystencji osobistej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 czterem osobom z niepełnosprawnością zamieszkującym na terenie naszej gminy. Usługi będą świadczone w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r. przez zatrudnionych na umowę zlecenie trzech asystentów, według potrzeb Uczestnika Programu, nie więcej niż 440 godzin dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nie więcej niż 330 godzin dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach Programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle lub na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2023

Informujemy, że Gmina Długosiodło po raz drugi przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizacją Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle z siedzibą przy ul. Adama. Mickiewicza 15. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 70.830,33 zł stanowi 100% wartości Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także na prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia. Zgodnie z założeniami zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.

Usługami asystenta osobistego zostanie objęte 4 osoby (nie więcej niż 475 godzin rocznie dla osoby), w tym 3 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i jedna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (nie więcej niż 300 godzin rocznie).

WAŻNE - uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny uczestnika:

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle lub https://www.gov.pl/attachment/79bb13f3-aaf6-471f-996f-3ebe89120cf5

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2023 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w 2024 r. przystąpił do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego, umowę podpisano w dniu 08.02.2024 r. na kwotę 106.800,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

Programem zostanie objętych 6 osób z niepełnosprawnością w tym: