POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WYSZKOWIE

drukWersja do druku

Powstało w 1994 roku z inicjatywy rodziców. Jest częścią polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)- ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej. Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Kierują się misją PSONI, czyli:

 • dbaniem o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie w społeczeństwie,
 • wspieraniem rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

W Wyszkowie prowadzą trzy dzienne placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełno sprawnościami, realizują zadania publiczne oraz organizują wiele cyklicznych imprez i wydarzeń.

OŚRODEK REHABILITACYJNO –EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZY

To niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna dla wychowanków od chwili wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia.

Prowadzą:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • różne formy wsparcia rodziców
 • projekty z zakresu rehabilitacji.

Zajęcia indywidualne i w małych grupach, realizowane w oparciu o Indywidualne Programy Terapeutyczne, mają na celu uzyskanie przez wychowanków autonomii rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

To działająca od 2004 roku dzienna placówka terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

WTZ czynne jest przez 5 dni w tygodniu, w godz. 8:00-16:00; w tym 7 godzin pracy bezpośredniej z uczestnikami.

Terapię uczestnika realizowane są w sześciu pracowniach tematycznych na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji i terapii, udziału w treningach, zajęciach manualnych, sportowych, kulturalnych.

Cyklicznie są organizowane:

 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami
 • Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami
 • Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami „Otwarta Scena”
 • Otwarty Rajd Pieszo-Rowerowy
 • Zimowy Turniej Bocce
 • Biorą czynny udział w życiu środowiska lokalnego, imprezach artystyczno- kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz tworzeniu aktów prawa miejscowego.

Zatrudnia:

 • Oligofrenopedagogów,
 • Logopedów,
 • Psychologa,
 • Terapeutę integracji sensorycznej,
 • Fizjoterapeutę,
 • Muzykoterapeutę,
 • Posiada bazę lokalową dostosowaną do potrzeb osób z Niepełnosprawnościami, specjalistyczne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny.

Formy i metody pracy:

 • Usprawnianie ruchowe
 • Integracja sensoryczna
 • Elementy Metody Krakowskiej
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia behawioralna
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Dogoterapia
 • Hipoterapia
 • Muzykoterapia
 • Logo rytmika
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
 • Programy Aktywności Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Masaże: m.in. logopedyczny, Shanatala, C. Moralwsa
 • Komunikacja alternatywna

PSOUU Koło w Wyszkowie
ul. Geodetów 76,
07-200 Wyszków
Tel/fax 29 742 77 68
KRS 0000162757
e-mail: zk.wyszkow@psouu.org.pl, www.psouuwyszko.pl
PEKAO SA 76 1240 5631 1111 0000 5084 3963

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU B W WYSZKOWIE

Swoją działalność rozpoczął z początkiem 2014 roku. Od stycznia 2016 roku prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie na zlecenie Powiatu Wyszkowskiego ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Przeznaczony dla 40 osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom czynny jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7:30-16:00

Przez co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia bezpośrednio z uczestnikami.

Główne cele PŚDS obejmują:

 • Wieloprofilowe postępowanie rehabilitacyjno-terapeutyczne
 • Realizowanie poprzez zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej zaradności i samodzielności życiowej
 • Prowadzenie aktywizacji zawodowej
 • Podnoszenie aktywności fizycznej i psychicznej.

PSOUU Koło w Wyszkowie PŚDS
ul. Świętojańska 89 a
07-200 Wyszków
Tel./fax 22 123 52 02
e-mail: PSS.drogowskaz.wyszkow@wp.pl
www.psouuwyszkow.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem