GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=24

Czas wydruku: 2022-08-14 godz: 15:21

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle

Głównym zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemu alkoholowego przy Urzędzie Gminy Długosiodło jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób uzależnionych.

Skład Komisji:

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Urząd Gminy Długosiodło;
ul. T. Kościuszki 2;
07-210 Długosiodło;
tel. 29 64-23-650

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań komisji należy m. in.:

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy (sekretariat Urzędu Gminy Długosiodło lub pokój nr 19).

Pobierz: wniosek do GKRPA.