Bezpłatna Pomoc Prawna

drukWersja do druku

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Mickiewicza 15 I piętro, pokój nr 131.


Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie osoba uprawniona jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – na terenie powiatu wyszkowskiego nie jest udzielane nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Powiat Wyszkowski - punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuja w godzinach

9.00-13.00

według nastepujacego harmonogramu:

poniedziałek wtorek środa

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

dyżur adwokata

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

dyżur adwokata

Urząd Gminy
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik

dyżur radcy prawnego

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło

dyżur adwokata

Urząd Gminy
ul. Wł. St. Reymonta 2
07-230 Zabrodzie

czwartek piątek

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik

dyżur adwokata

Urząd Gminy
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

dyżur radcy prawnego

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień

dyżur adwokata

styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad

Dom Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II 65
07-221 Brańszczyk

dyżur adwokata

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień

dyżur radcy prawnego

styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad

Urząd Gminy
ul. Wł. St. Reymonta 2
07-230 Zabrodzie

Na terenie gminy Wyszków punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Punkt usytuowany jest w Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 89A i działa według następującego harmonogramu:

 1. poniedziałek - 13.30 - 17.30
 2. wtorek - 9.30 - 13.30
 3. środa - 9.30 -13.30
 4. czwartek - 12.00 - 16.00
 5. piątek - 13.00 - 17.00
Link: Jednostki świadczące nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne
Link: Centralne podmioty i instytucje świadczące pomoc prawną

Link do strony BIP Powiatu Wyszkowskiego z informacją o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Klauzula informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego
  Al. Róż 2
  07- 200 Wyszków
  tel. 29 74 359 00
  e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Starostwie Powiatowym w Wyszkowie tj. ustalenia prawa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach kontroli realizacji zadania (np.: Wojewodzie Mazowieckiemu).
 6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), i zgodnie z treścią RODO.
 7. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie jest Karolina Sybilska, kontakt: karolina.sybilska@odosc.pl.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2019|

Kontakt z webmasterem