Bezpłatna Pomoc Prawna

drukWersja do druku

W 2024 roku dyżur radcy prawnego w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Zdrowia, ul. Mickiewicza 15 (I piętro, GOPS, pokój 131) odbywa się w poniedziałek w godzinach 09:00-13:00. Aby skorzystać z porady należy się zapisać pod nr tel. 571 402 765 który jest czynny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie osoba uprawniona jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Link: Harmonogram dyżurów w 2024 roku nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja
Link: KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA POMOC PRAWNA - STOWARZYSZNIE
Link: KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA POMOC PRAWNA - STAROSTWO
Link: KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Link: KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Link: KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA
Link: Jednostki świadczące nieodpłatnie poradnictwo specjalistyczne na terenie Powiatu Wyszkowskiego
Link: Centralne podmioty i instytucje świadczące pomoc prawną

Link do strony BIP Powiatu Wyszkowskiego z informacją o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Klauzula informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego
  Al. Róż 2
  07- 200 Wyszków
  tel. 29 74 359 00
  e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Starostwie Powiatowym w Wyszkowie tj. ustalenia prawa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach kontroli realizacji zadania (np.: Wojewodzie Mazowieckiemu).
 6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), i zgodnie z treścią RODO.
 7. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie jest Karolina Sybilska, kontakt: karolina.sybilska@odosc.pl.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem