Świadczenia wychowawcze

drukWersja do druku

Program "Rodzina 500plus" to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Nie przewidziano zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o 500+?

Rodziny, które starają się o 500 zł na pierwsze dziecko, muszą dodatkowo udowodnić osiągane dochody za 2017r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych. Do wniosku o 500+ trzeba więc dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające osiągane dochody
  • ewentualnie: orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka

Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

W wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

Zwolennicy tradycyjnej formy mogą złożyć wniosek o 500+ osobiście albo listownie.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Jednocześnie informujemy, że aby uniknąć zbędnych kolejek podczas składania wniosków prosimy o przygotowanie kopii dokumentów oraz zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/. Pytania można kierować również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle pod nr tel. 29 6423675 lub e-mailowo na adres: gops@dlugosiodlo.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2020|

Kontakt z webmasterem