Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+)

drukWersja do druku

ARTYKUŁ NIEAKTUALNY!!!

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Ponadto, zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ wydaje tylko informację, której wnioskodawca nie ma obowiązku odbierania.

Na podstawie wniosków złożonych od lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalone do dnia 31 maja 2021 r.

Osoby uprawnione

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.):

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. opiekunowi prawnemu dziecka,
 5. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na sytuację dochodową.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (art. 8 pkt. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w zależności od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy dołącza się odpowiednio:

 1. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858); - (§ 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego ora zakresu informacji, jaki mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego);
 2. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy; (§ 5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego ora zakresu informacji, jaki mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego);
 3. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (§ 5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego ora zakresu informacji, jaki mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego);
 4. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (§ 5 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego ora zakresu informacji, jaki mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego);
 5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (§ 5 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego ora zakresu informacji, jaki mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego);
 6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (§ 5 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jaki mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego);.

Wniosek składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło (pokój nr 124), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem