AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Asystenta Rodziny" nieaktualne

Dodano: 2012-06-12 - godz: 10:05 | Zmodyfikowano: 2012-07-02 - godz: 09:58 | Odwiedzin: 2068

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle zatrudni asystenta rodziny

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie

ZAKRES PRACY

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi m.in. GOPS lub Sąd, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Asystent rodziny musi być dyspozycyjny, przygotowany do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim  powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Szczegółowy zakres obowiązków  asystenta rodziny określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.Nr 149 poz.887 z 2011r).

KWALIFIKACJE  ASYSTENTA  RODZINY

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
  4. kserokopia dowodu osobistego,
  5. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

DODATKOWE INFORMACJE:

Komplet dokumentów należy składać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle ul. Kościuszki 2, pokój nr 17 od 12 czerwca 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. w godzinach 8.00 – 16.00 osobiście z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

Informacja o wyborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Informujemy, że na ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny wpłynęło 6 ofert - wszystkie spełniały wymogi formalne.
Wybrano dwie osoby z wykształceniem najbardziej odpowiadającym do pracy w tym charakterze (pedagogika specjalna, resocjalizacja). Są to Pani Monika Gajownik i Pani Anna Dąbkowska.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem