AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Nie bądźmy obojętni, reagujmy!

Dodano: 2023-12-11 - godz: 16:57 | Odwiedzin: 83

Bądźmy uważni na sytuacje, gdy widzimy, że ktoś w zimne dni poszukuje schronienia w opuszczonych budynkach, altanach czy piwnicy. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na osoby bezdomne, to one najbardziej narażone są na utratę zdrowia lub nawet życia ze względu na wychłodzenie organizmu.

Osoba bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Bardzo ważne, szczególnie w okresie zimowym jest współdziałanie społeczeństwa oraz wszelkich służb i instytucji, które w ramach swoich zadań odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, tj. policji, straży pożarnej, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle prosi o informowanie właściwych służb i pracowników Ośrodka o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych w miejscach nieogrzewanych.

Informacje należy przekazywać do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz.:

 • 8:00 - 16:00 poniedziałek, wtorek, czwartek
 • 8:00 – 17: środa
 • 8:00 – 15 piątek
w pozostałych dniach do innych służb.

Pomoc świadczona przez tutejszy Ośrodek, w szczególności:

 • pomoc pieniężna: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy
 • pomoc niepieniężna: posiłek, pomoc w uzyskaniu miejsca w schronisku, praca socjalna, m.in.:
  • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
  • pomoc w poszukiwaniu pracy
  • pomoc w podjęciu terapii i leczenia odwykowego
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • informacje i porady w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w placówkach świadczących pomoc osobom w kryzysie bezdomności (m.in. jadłodajnie, noclegownie, ogrzewalnie, łaźnie)
 • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ponadto w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona jest bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można uzyskać informację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle ma podpisaną umowę w zakresie umieszczania w schronisku osób w kryzysie bezdomności z terenu gminy Długosiodło ze Schroniskiem ,,Don Orione’’ ul. Witosa 46, 05-200 Czarna.

Nie bądźmy obojętni, reagujmy!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem