AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Ogłoszenie w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych nieaktualne

Dodano: 2023-10-18 - godz: 14:58 | Zmodyfikowano: 2023-11-08 - godz: 10:24 | Odwiedzin: 128

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle poszukuje specjalisty do świadczeia w 2023 roku specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
 2. posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  • warsztacie terapii zajęciowej,
  • innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3. prowadzenia treningu zachowań społecznych,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się, empatia i kultura osobista,
 2. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 3. odporność na trudne sytuacje i stres,
 4. prawo jazdy kat. B.

Do podstawowych zadań osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze należy m.in.:

 1. realizacja w środowisku specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z przyznaną decyzją,
 2. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 3. prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 4. świadczenie usług w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, staż pracy (kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”),
 • oświadczenie osoby, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane,
 • oświadczenie o treści: „Wiem, że Administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle. Dane przetwarzane są w celu realizacji naboru specjalisty do wykonywania w 2023 roku specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych również w przyszłych procesach naboru” (*nie dopisywać w przypadku nie wyrażenia zgodny)

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30 listopada 2023 r. w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle (pokój nr 130) w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, 07-210 Długosiodło, ul. Adama Mickiewicza 15 z dopiskiem: „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Informacja merytoryczna - tel. (29) 642 36 69

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle
/-/ Katarzyna Piórkowska

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2024|

Kontakt z webmasterem