AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności

Dodano: 2022-01-05 - godz: 09:23 | Zmodyfikowano: 2022-01-05 - godz: 09:24 | Odwiedzin: 113

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Bardzo ważne, szczególnie w okresie zimowym jest współdziałanie społeczeństwa oraz wszelkich służb i instytucji, które w ramach swoich zadań odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, tj. policji, straży pożarnej, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle prosi o informowanie właściwych służb i pracowników Ośrodka o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych w miejscach nieogrzewanych. Informacje należy przekazywać do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz.:

 • 8:00 - 16:00 poniedziałek, wtorek, czwartek
 • 8:00 – 17: środa
 • 8:00 – 15 piątek
 • w pozostałych dniach do innych służb.

Pomoc świadczona przez tutejszy Ośrodek, w szczególności:

 • pomoc pieniężna: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy
 • pomoc niepieniężna: posiłek, pomoc w uzyskaniu miejsca w schronisku, praca socjalna, m.in.:
  • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
  • pomoc w poszukiwaniu pracy
  • pomoc w podjęciu terapii i leczenia odwykowego
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • informacje i porady w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w placówkach świadczących pomoc osobom w kryzysie bezdomności (m.in. jadłodajnie, noclegownie, ogrzewalnie, łaźnie)
 • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ponadto w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona jest bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można uzyskać informację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle ma podpisaną umowę w zakresie umieszczania w schronisku osób bezdomnych z terenu gminy Długosiodło z Fundacją Uczniowie Marka Kotańskiego „Nikt nie jest sam” Rokitno 20 05-870 Błonie tel. 604 808 332 .

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Adama Mickiewicza 15

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2023|

Kontakt z webmasterem