AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Pomoc osobom bezdomnym

Dodano: 2019-12-11 - godz: 15:32 | Odwiedzin: 60

Pomoc osobom bezdomnym

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Długosiodło mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle od poniedziałku do piątku w godz.:

 • 8:00 - 16:00 poniedziałek, wtorek, czwartek
 • 8:00 – 17: środa
 • 8:00 – 15 piątek

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek:

 • pomoc pieniężna
  • zasiłek stały*
  • zasiłek okresowy*
  • zasiłek celowy*
 • pomoc niepieniężna
  • posiłek*
  • pomoc w uzyskaniu miejsca w schronisku*
  • praca socjalna, m.in.:
   • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
   • pomoc w poszukiwaniu pracy
   • pomoc w podjęciu terapii i leczenia odwykowego
   • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
   • informacje i porady w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym i najuboższym (m.in. jadłodajnie, noclegownie, ogrzewalnie, łaźnie)
 • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*

Formy pomocy oznaczone * wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2020|

Kontakt z webmasterem