AKTUALNOŚCI

powrót|

drukWersja do druku

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Dodano: 2019-09-09 - godz: 08:36 | Odwiedzin: 111

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle poszukuje specjalisty/specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło dla dzieci z niepełnosprawnością.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 89, poz. 1597 i 1598 ze zm.)

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
  • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1373 ze zm.)
  • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości określonej przez lekarza Poradni prowadzącej proces leczenia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Prawo jazdy kat. B.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy,
 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy na stanowisku psychologa;
 • oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
 • oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z  2018 r., poz. 1000 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji - są przechowywane przez okres 8 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

Komplet dokumentów należy składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. T. Kościuszki 2,
07-210 Długosiodło

z dopiskiem „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Informacja merytoryczna - tel. (29) 642 366 69 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel/fax: (29)74-12-158

e-mail: gops@dlugosiodlo.pl

© GOPS Długosiodło |2011 - 2020|

Kontakt z webmasterem