GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=31

Czas wydruku: 2020-08-06 godz: 09:03

"Dobry Start" dla ucznia

"Dobry Start" dla ucznia 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:

Świadczenie nie przysługuje:

  • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
  • Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą portalu „Emp@tia” należy założyć profil zaufany korzystając z poniższego linku: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

    Wniosek do wydruku można pobrać ze strony: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie