GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=20

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 08:49

Projekt systemowy "Uwierzyć w siebie"

„Uwierzyć w siebie”

Od czerwca do listopada 2008 roku realizowaliśmy projekt „Uwierzyć w siebie”. Celem głównym było zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet będących długotrwałymi klientkami pomocy społecznej, poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. W projekcie udział wzięło 10 pań. Podczas trwania szkoleń bezrobotne kobiety zostały objęte kompleksowym systemem wsparcia. Otrzymywały pomoc finansową, miały również możliwość korzystania z porad pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego i szkoleniowców. Całkowity koszt projektu wyniósł 101.913,00 zł w tym z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego 91.212,00 zł, wkład własny to 10.701,00 zł.

Pod koniec listopada 2008r. zakończyły się szkolenia organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle realizowane na podstawie projektu „Uwierzyć w siebie”.

W dniu 17 grudnia 2008r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Długosiodle odbyło się wręczenie zaświadczeń 10 paniom, które ukończyły kurs zawodowy. W spotkaniu uczestniczyły władze gminy.

Brak pracy dla wielu bezrobotnych osób korzystających ze świadczeń GOPS prowadzi do ich bezradności, apatii, destrukcyjnie działa na osobę i rodzinę, odbiera wiarę we własne możliwości. Ta grupa klientów GOPS wymaga objęcia kompleksowym systemem wsparcia. W tym celu GOPS w Długosiodle napisał projekt pn. „Uwierzyć w siebie” w którym zaplanował zastosowanie instrumentów aktywnej integracji realizowanych przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego i szkoleniowców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle od 2 czerwca 2008r realizuje projekt „Uwierzyć w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do pracy przy realizacji projektu został zatrudniony nowy pracownik socjalny.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

W 2008 r. w projekcie uczestniczyło 10 bezrobotnych kobiet. Na szkolenie przygotowujące do pracy jako sprzedawca uczęszczało 5 kobiet. Zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia w Wyszkowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Kolejne trzy panie uczęszczały na szkolenie „Kucharz małej gastronomii” w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie. Jedna osoba uczestniczyła w kursie „Stylizacja paznokci z elementami wizażu” również w CKP w Wyszkowie. Jedna uczestniczka projektu odbywała szkolenie przygotowujące do pracy jako fryzjer w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Ostrowi Mazowieckiej.

W 2009 r. w projekcie uczestniczyło 11 bezrobotnych kobiet korzystających z różnych form pomocy społecznej. Zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia w Wyszkowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie:

GOPS w Długosiodle projekt „Uwierzyć w siebie” realizuje już trzeci rok. Kandydaci (kobiety i mężczyźni) chętni do udziału w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

Większość uczestników po odbytym kompleksowym szkoleniu znalazło zatrudnienie. Jedna z beneficjentek I edycji projektu wyraziła swoją wdzięczność za umożliwienie zdobycia kwalifikacji następującym wpisem do kroniki:

„Serdecznie dziękuję pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle za umożliwienie mi wzięcia udziału w kursie o kierunku sprzedawca. Dzięki temu pozyskałam nowe koleżanki, zdobyłam nowe umiejętności i poszerzyłam swoją dotychczasową wiedzę. Myślę, że opanowanie obsługi komputera i kasy fiskalnej pomoże mi w przyszłości znaleźć pracę. Dzięki warsztatom kompetencji i umiejętności społecznych jestem obecnie osobą bardziej pewną siebie i swoich możliwości. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Polecam również innym wzięcie udziału w takim szkoleniu”.