GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/artykul.php?id=18

Czas wydruku: 2024-04-20 godz: 09:25

Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle

Ośrodek w 2006 roku przystąpił do realizacji projektu Wolontariat w GOPS.

Wolontariusz mile widziany !
Jeśli jesteś pełnoletni, dysponujesz wolnym czasem i chcesz pomóc drugiej osobie zgłoś się do nas !

Wolontariat
bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.
Wolontariusz
osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców (opiekunów prawnych) na świadczenie pomocy wolontarystycznej. Wolontariat jest taką formą aktywności, która nie wyklucza statusu bezrobotnego i przysługujących w związku z tym uprawnień. Bezrobotny wolontariusz będzie mógł wykazać się swoim doświadczeniem podczas poszukiwania zatrudnienia. Studenci mogą zdobyć doświadczenie pod okiem specjalistów, a seniorzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Z wolontariuszem zawierana jest umowa cywilno-prawna, zwana Porozumieniem. W Porozumieniu będzie określony zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń woluntarystycznych.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Płaszczyzny działalności wolontarystycznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle:

Jak zostać wolontariuszem?

Jeśli chcesz pracować jako wolontariusz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypełnij kwestionariusz. Druk znajdziesz w Ośrodku codziennie, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00 - 16:00, środa od 8:00 do 17:00, w piątek w godz. 8:00 – 15:00, telefon: (29) 64-23-667