GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=296

Czas wydruku: 2024-06-12 godz: 17:49

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych nieaktualne

Dodano: 2023-01-30 - godz: 09:28 | Odwiedzin: 136

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle poszukuje specjalisty/specjalistów do wykonywania w 2023 roku specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 89, poz. 1597 z późn. zm.):

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
  • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się, empatia i kultura osobista.
 2. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 4. Prawo jazdy kat. B.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy,
 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy;
 • oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane;
 • oświadczenie o treści: „Wiem, że Administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle. Dane przetwarzane są w celu realizacji naboru specjalisty/specjalistów do wykonywania w 2023 roku specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych również w przyszłych procesach naboru (*nie dopisywać w przypadku nie wyrażenia zgodny)”.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 10 lutego 2023 r. w zamkniętej kopercie osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle (pokój nr 130), w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, 07-210 Długosiodło, ul. Adama Mickiewicza 15 z dopiskiem: „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Informacja merytoryczna - tel. (29) 642 36 69