GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE

Adres strony: http://gops.dlugosiodlo.pl/aktualnosci.php?id=183

Czas wydruku: 2020-11-28 godz: 10:00

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Długosiodło nieaktualne

Dodano: 2020-09-18 - godz: 12:37 | Zmodyfikowano: 2020-09-18 - godz: 12:53 | Odwiedzin: 67

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Długosiodło dotyczące projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026

  1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji, których przedmiotem jest projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2026
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Długosiodło projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2026.
  3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Długosiodło.
  4. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Długosiodło.
  5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10 września do 23 września 2020r. w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Formularz Konsultacji Społecznych dotyczący wyrażenia opinii lub uwag stanowi załącznik do zarządzenia.
  6. Formularz Konsultacji Społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Długosiodło, zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło i tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
  7. Wypełnione formularze można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło lub wysłać pocztą elektroniczną na adres gops@dlugosiodlo.pl
  8. Zorganizowane zostanie spotkanie członków Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Długosiodło w celu wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu w/w strategii.

Załączniki: